Denizcilik Hakkında Bilmedikleriniz

Türkiye’de ve dünyada denizcilik ile ilgili çoğumuz birçok bilgiye sahip değildir. Şimdi size denizcilik tarihi, sektörü ve hiç bilmediğiniz denizcilik hakkında bilgiler vereceğim.

Denizcilik Tarihi Bilgiler

Denizlerde gemi işletmeciliği ile ilgili sanat. Çok eski zamanlardan beri insanoğlu uzak veya yakın, başka bir yere gidebilmek için deniz seyahatleri düzenlemiştir.

Bilinen ilk gemiyi Nuh aleyhisselam yapmıştır. Daha sonra bilinen tarihe göre, Mısırlılar ağaçdan oyma kayıklar yaparak denemeler yaptılar ve gitgide kereste kullanarak büyük gemiler yaptılar. Mısırlılar ilk önce Nil’den dışarı çıkmadıysa da, daha sonraları uzak seferler yapmaya başladılar. Mısırlılardan sonra en eski gemici bir millet olan Fenikeliler ve Kartacalılardır. Yapmış oldukları güçlü donanmalarla, çekinmeden Akdeniz dışına çıktılar.

Eski gemiciler yıldızlara ve güneşe bakarak yollarını bulup tayin ederlerdi. Açık denizlerde karayı bulmak için de, yanlarına almış oldukları kuşları salıp, gittikleri yöne doğru gemiyi çevirirlerdi. Ancak 13. yüzyılda pusulanın bulunmasıyla, denizcilikte büyük ilerlemeler sağlandı ve yön tayin etmedeki güçlükler halledilmiş oldu.

Venedikliler 16. yüzyılda su altında kalan kısmı çok yüksek gemiler inşa ettiler. Yapmış oldukları ticaret gemileriyle İngiltere’ye seferler yapmaya başladılar.

On yedi ve on dokuzuncu asırlar arasında gemicilik alanında büyük gelişmelerin olmasıyla yelkenli ve buharlı gemiler yapıldı. Denizciliğin en modern gelişmesi 20. asır içinde oldu. Bu yüzyılda motorlu gemiler yapıldı ve telsiz, radyo, radar gibi cihazlar yardımıyla denizciler yollarını daha kolay bulmaya başladılar.

Gemideki kaptan, yolunu tayin edebilmesi ve gideceği yeri bulabilmesi için şu yollardan faydalanır:

1.Pusula, harita ve parakete.

2.Gemiciler, deniz fenerlerine, şamandıralara ve karadaki bazı işaretlere bakarak yollarına devam ederler.

3.Güneş, ay, yıldız, gezegenlere bakılarak geminin yönü tayin edilir.

4. Radar, telsiz , radyo gibi cihazlardan faydalanarak yol bulunur.

Kaptan , kara yakınlarında haritaya işaret koyar, seyir defterine de geminin bulunduğu enlem ve boylamı kaydeder.

Türklerde denizcilik : Türklerde denizcilik Selçukiler devrinde başladı. İstanbul’u ve Marmara adalarını kuşatmak için o zamanlar güçlü donanmalar kurmak ihtiyacı duyuldu. Gemlik’i fetheden Selçukiler buralarda tersaneler yapmaya başlayınca, Bizanslılar bu durumu kendileri için tehlike kabul ederek, denizden saldırıya girişerek kızakları yakıp yok ettiler. Marmara’da üstünlük sağlayamayan Selçukiler, İzmir’i zaptederek güçlü deniz donanmaları kurdular. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad, Antalya ve civarını fethederek, Alaiye (Alanya)da tersaneler kurdu. Çaka Beyin idaresindeki Türk donanması Midilli ve Sakız adalarını fethetti. (Bkz. Çaka Bey)

Selçukilerden sonra Türklerin denize çıkışı Aydınoğullarından Umur Bey zamanında gerçekleşmiştir. Denizcilik alanında en büyük ilerleme Osmanlılar zamanında olmuştur. On altıncı yüzyılda dünyanın en güçlü denizci ülkesi Osmanlılardı. Hatta Avrupa’nın birleşik donanmasını tekbaşına yok edebilecek üstün bir güçteydi. Yıldırım Bayezid zamanında denizcilik alanında büyük gelişmeler sağlanarak Ege kıyılarına hakim olundu. Antalya’yı da ele geçiren Osmanlılar, Akdeniz’e açılma imkanı buldular.

Fatih Sultan Mehmed Han zamanında kara kuvvetleri gibi denizciliğe de önem verilerek güçlü donanmalar kuruldu. 1453’te Fatih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethetmesiyle, İslam tarihinde bir devir açılmıştır. Fetih devrinde hutbeler “Hakimülbahreyn ve Sultanülberreyn” (Denizlerin Hakimi, Karaların Sultanı) diye okunmaya başlandı.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Eğriboz, İnebahtı, Midilli, Sıgacık, Kocaeli, Mora, Karlı ili, Rodos, Biga, Mezistre sancakları birleştirilerek merkezi Gelibolu olmak üzere Kaptan Paşa Eyaleti kuruldu. Donanma komutanına da “kaptan-ı derya” ismi verildi. Ancak bu ünvan, Barbaros Hayreddin Paşadan sonra “beylerbeyi” olarak değiştirildi. Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti beyliğine de “derya beyleri” dendi. Birinci Abdülhamid Han zamanında kaptan-ı derya ismi yerine, donanma kumandanına “bahriye nazırı” ismi verildi.

On altıncı yüzyılda dünyaya hükmeden Osmanlılar, kapasitesi çok büyük gemiler yaptılar. Savaş gemilerine “Baştarda” adını verdiler. 1710 senesinde İstanbul’da yapılan ve “kalyon” ismi verilen savaş gemisi 3300 kişilik bir donanmaydı. O zamanları dünyanın en güçlü donanmasına sahib olan Osmanlılar Avrupa devletlerinin ısmarladıkları savaş gemileri ile ticaret gemilerini de yaparlardı.

Dünyanın en büyük tersaneleri İstanbul Haliç ve Gelibolu’daki tersanelerdi. Hatta Venediklilerin vermiş olduğu gemi siparişi, Türk mühendislerinin gerçekleştirdiği planlarla bu tersanelerde yapılmıştır.

Osmanlılar denizcilik ilmi konusunda da dünyanın en ileri ülkesiydi. 1515 senesinde Piri Reis tarafından, ceylan derisi üzerine çizilerek yapılan harita, Amerika kıyıları hakkında gerçeğe çok yakın ayrıntılı bilgi verir. 1528’de Glole Dore tarafından çizilen Amerika kıtasıyla ilgili haritası, Piri Reis’in çizmiş olduğu haritanın yanında çok basit kalır.Topkapı Müzesindeki Piri Reisin haritasını görenler hayretler içinde kalmaktadırlar. Halen mevcud olan ve 1461 senesinde İbrahim Reis tarafından çizilen harita da, Osmanlıların o devirde kesinlikle ilim alanında Batıdan üstün olduğunu gösterir.

Donanmada çok güçlü olan Osmanlılar deniz nakliyatında ve ticaretinde de çok ileri idiler. 800 yolcu taşıyan gemiler de yapılmıştır. Bahriye nezareti teşkilatı içinde Şirket-i Hayriye ve Haliç şirketleri vardı.

1843 senesinde kurulan Fevaid-i Osmaniye Şirketinin 108 senelik faaliyetine ve 1851 senesinde kurulan Şirket-i Hayriye’nin 94 senelik faaliyetine, 1913 senesinde kurulan Haliç hattındaki İtalyan Şirketinin 22 senelik faaliyetlerine son verilerek, 1944 senesinde Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devredilmişlerdir. Çeşitli isim değişiklikleriyle bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar Türk denizciliğinin gelişiminde önemli rol oynamışlardır.

1984 yılından itibaren uzmanlık alanlarına göre yeniden yapılanmaya giderek; gemi yapım ve onarımları Türkiye Gemi Sanayi olarak ayrı genel müdürlük, hizmet alanları da Türkiye Denizcilik İşletmeleri olarak ayrı bir genel müdürlük olarak sermayenin tamamı devlete ait olarak hizmet vermektedir.

                                          DENİZ ve LİMAN İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Ülkemiz; Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda olup, üç tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz’e sahili bulunan ülkelerinin dünya ile bağlantısını sağlayan bir suyoluna (Türk Boğazları) sahip olan stratejik öneme haiz bir konumda bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda, denizyolu ulaştırmacılığı,  en güvenli ulaştırma biçimi, çevre dostu ve en düşük maliyetli ulaştırma şekli olması nedeni ile tüm dünyada en fazla tercih edilen ulaştırma biçimidir. Dünya üzerindeki uluslar arası ticaretin % 90’ından büyük bir bölümü, ülkemiz uluslararası ticaretinin de % 87 gibi çok büyük bir bölümü denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. Bu husus denizcilik sektörün, ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte de önemi giderek artacak bir sektör olduğunu tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir.
 • Denizyolu taşımacılığına olan ve giderek istikrarlı bir şekilde artan bu talep, dünya üzerinde, denizcilik sektörünü oluşturan, gemi inşa sanayi, gemi sahipliği ve işletmeciliği, limancılık ve lojistik hizmetleri gibi birçok alanda yoğun rekabet yaşanmasına neden olmaktadır. Denizcilik sektörü;  ülkemizde; tersaneleri, limanlar ve kıyı tesisleri,  denizaltı varlıkları, deniz turizmi ve canlı kaynakları ile döviz girdisi sağlayan, gemi inşa ve yan sanayini harekete geçiren, yatçılık ile turizm sektörünü, balıkçılık ile gıda sektörünü destekleyen, Türkiye ekonominin dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunan temel sektörlerinden birisi durumundadır.
 • Denizcilik sektöründe yer alabilmenin ön şartı ise; denizcilik konusuna hâkim, bilgi birikimi tam ve nitelikli personel yetiştirilmesi, yetiştirilen nitelikli personelin etkin şekilde faydalanılarak istihdam edilmesidir. Ülkemiz denizcilik sektöründeki en önemli eksiklik, nitelikli insan gücüne olan talebin yeterince karşılanamamasıdır. Nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmakta ve bu husus sektörün gelişiminin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Yetiştirilmiş nitelikli ve gerekli bilgiler ile tam olarak donatılmış personel ile denizcilik sektörü ile ülke ekonomisine önemli oranda katkıda bulunmanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
 • Bu hususlar çerçevesinde; insana yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunun bilinci ile denizcilik konusunda, eğitim almış nitelikli insan gücü sayısının ve niteliğinin arttırılmasının ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok gerekli olduğu düşüncesinde bulunmaktayız. Bu bilinç ve düşünce ışığında, Maltepe Üniversitesine Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 3 öğrenci % 100 burslu olmak üzere toplam 33 öğrenci kontenjanına sahip, Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı (2 Yıllık, Ön Lisans) açılmıştır.
 • Programın amacı; Ülkemizin gelişmesine ve uluslar arası rekabet gücüne katkıda bulunmak, Hâlihazırda ve gelecekte çok önemli bir sektör olan denizcilik sektörümüzün gelişim ve güçlenmesine yardımcı olmak, Denizcilik sektörümüzce çok fazla ihtiyaç duyulan,  her türlü gerekli bilgi ile donatılmış, kendine güvenen, nitelikli personelin yetiştirmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak; üniversitemizin yerleşkesi, tesislerinin imkân kabiliyetleri ile güçlü bir öğretim kadrosu bulunmaktadır.
 • Özel ve kamuya ait Denizcilik işletmeleri ile liman işletmeleri bu konuda eğitilmiş, bilgi ve birikimi yeterli nitelikli personele ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyaç sektörün büyümesi nedeniyle her geçen gün hızla artmaktadır. Bu çerçevede Deniz ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin gelişmekte olan denizcilik sektöründe nitelikli personel ihtiyacını karşılamak konusunda önemli katkıları olacaktır.
 • Öğrenciler bölümden mezun olmadan önce özel ve kamu denizcilik ve liman işletmelerinde, ikinci ve dördüncü yarıyılların sonunda en az otuz iş günü zorunlu stajlarını tamamlamak zorunda olup dördüncü yarıyıl içinde ise, haftada dokuz saat süreyle mesleki uygulama yapmaktadırlar. Böylece öğrenciler, program boyunca aldıkları teorik bilginin, çalışma hayatında uygulamaya nasıl dönüştürebileceği konusunda bilgili ve yetkin duruma gelmektedirler.
 • Ayrıca Denizcilik ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kesimine ait denizcilik ve liman işletmeleri olmak üzere tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının denizcilik ve liman servislerinde çalışma olanağına sahip olacaklardır.
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği Programına meslek liselerinin ilgili bölümlerinden sınavsız geçme imkanı da bulunmaktadır.
 • Programdan mezun olacakların iş bulma imkânları;  Deniz ve Liman İşletmeciliği programı mezunları sınavları kazanmak şartıyla kamuya ait her türlü denizcilik ve liman işletmelerinde yardımcı ve tecrübelerinin artmasına bağlı olarak sorumlu makamlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektöre ait denizcilik ve liman işletmelerinde her türlü yardımcı ve sorumlu eleman olarak görev yapabilirler.
 • Programda öğrenim görecek öğrencilerin staj uygulama imkânları; Programımızda işbaşı eğitime büyük önem verilmekte bu nedenle, öğrencilerimizin özel denizcilik ve liman işletmelerinde alanlarına yönelik deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmaları sektör-üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

 

Dünyada denizcilik sektörü, gemiler, yatlar hakkındaki bilmeniz gereken herşey burada yer almaktadır.

Denizcilik sektöründe kuruyük gemileri, kosterler, yolcu gemileri, turistlik yatlar, özel yatlar, özel yolcu gemileri hakkında fotoğraflar yayınlayacağız. Bu fotoğrafları bir arada görmeniz neredeyse imkansızdır.

 

Aşağıdaki göreceğiniz fotoğraflar ilk çıkan gemilerden günümüze kadar son çıkan gemiler ve yatlardır.

 

96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63

Zirve Denizcilik

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları Acente ve Danışmanlık Hizmetleri

Benzer HABERLER

Zirve Denizcilik Faaliyetleri

Römorkör Satışı

Denizcilik Firmaları

Gemilerde iş fırsatları

Liman başkanlıkları

Denizcilik

Gemilerde Çalışacak Personeller

Google

Denizcilik Eğitimlerindeki Farklar

Zirve Denizcilik Sosyal Medya

About the Author

Zirve

Zirve Denizcilik İnsan Kaynakları ve Acentelik Hizmetleri

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*